VnS TLManga News

Manga Resident Evil/Biohazard Marhawa Desire kết thúcNaoki Serizawa sẽ ra mắt chương kết truyện vào mùa thu năm nay
Manga Biohazard Marhawa Desiređã kết…View Post

Manga Resident Evil/Biohazard Marhawa Desire kết thúc

Naoki Serizawa sẽ ra mắt chương kết truyện vào mùa thu năm nay

Manga Biohazard Marhawa Desiređã kết…

View Post

  1. vnstlmanganews posted this